Αποτέλεσμα εικόνας για GDPRΟι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης της παρούσας ιστοσελίδας www.globuscontainer.com (στη συνέχεια: «Ιστοσελίδα»), υπό τους οποίους και μόνο μπορεί να γίνει χρήση αυτής από τους ενδιαφερόμενους (στη συνέχεια: «χρήστης» ή «χρήστες»).

 

Η ιστοσελίδα δημιουργήθηκε και ανήκει στην εταιρία «A.ΔΗΜΤΣΙΟΣ Ι.Κ.Ε.», ΑΡ.  Γ.Ε.ΜΗ 127241804000 (στη συνέχεια: «εταιρία»).

 

Η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας υπόκεινται στους παρόντες όρους χρήσης (στη συνέχεια: «Όροι Χρήσης»). Μόνο η πρόσβαση και η χρήση της Ιστοσελίδας συνιστά πλήρη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Τεκμαίρεται έτσι ότι ο Χρήστης έχει διαβάσει προσεκτικά, έχει κατανοήσει και αποδεχθεί τους Όρους Χρήσης, καθώς και την τήρηση της σχετικής κείμενης ελληνικής και ευρωπαϊκής νομοθεσίας.

 

Ο χρήστης είναι προσωπικά και αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ενέργειά του στο πλαίσιο της χρήσης, καθώς και για τις επαρκείς τεχνικές και λοιπές γνώσεις του, που διασφαλίζουν τη σωστή χρήση της Ιστοσελίδας, του λογισμικού και του εξοπλισμού. Η εταιρεία δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία προκύψει από οποιαδήποτε έλλειψη γνώσης ή αδυναμία του χρήστη. Αντίθετα, ο χρήστης ευθύνεται για κάθε βλάβη ή ζημία που τυχόν προκαλέσει στην εταιρία ή σε τρίτους.

 

Η εταιρία έχει το δικαίωμα, για οποιονδήποτε λόγο και για όσο χρονικό διάστημα κρίνει η ίδια, να αναστείλει τη λειτουργία της ιστοσελίδας ή την πρόσβαση σε αυτήν, χωρίς να φέρει οποιαδήποτε ευθύνη έναντι του χρήστη γι’ αυτό. Επίσης δεν φέρει ευθύνη για τυχόν μη έγκαιρη ενημέρωση/ επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Ο χρήστης, σε περίπτωση που κάποια ενέργειά του εξαρτάται από την επικαιρότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, είναι υποχρεωμένος να επικοινωνεί μέσω της φόρμας επικοινωνίας με την εταιρία και να πληροφορείται για την ενημέρωση της ιστοσελίδας σε δεδομένο χρόνο.

 

Επιτρέπεται η μεμονωμένη αποθήκευση ενός και μόνου αντιγράφου τμήματος του περιεχομένου της Ιστοσελίδας για αυστηρά-προσωπική-ιδιωτική, μη δημόσια (με ή χωρίς αντάλλαγμα) και μη εμπορική χρήση και χωρίς απαλοιφή ή αλλοίωση της ένδειξης προέλευσης, υπό την αυτονόητη προϋπόθεση ότι δεν θα θίγονται τα δικαιώματα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας ή τρίτων.

 

Κατά παραχώρηση της εταιρίας, η οποία είναι ανακλητή από την ίδια ανά πάντα χρόνο ελεύθερα, ο χρήστης μπορεί χωρίς αντάλλαγμα να κάνει χρήση του λογισμικού που παρέχεται για τη χρήση του ιστότοπου. Η παραχωρούμενη άδεια είναι αυτονόητα μη αποκλειστική, προσωποπαγής και ελευθέρως ανακλητή από την εταιρία.

 

Ο χρήσης αποδέχεται ρητά την ευθύνη του για αποκατάσταση κάθε ζημίας, θετικής και αποθετικής, είτε της εταιρίας, είτε τρίτων, που ενδέχεται να προκύψει από την παράβαση των παρόντων όρων χρήσης και του Νόμου, ιδίως δε από την παραβίαση δικαιωμάτων της εταιρίας ή/και τρίτων.

 

Κάθε ανάρτηση από το χρήστη στον ιστότοπο της εταιρίας, συνεπάγεται την αυτοδίκαιη, ανεπιφύλακτη και απεριόριστη παραχώρηση προς την εταιρία της αποκλειστικής άδειας εκμετάλλευσης τυχόν δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και κάθε άλλου συναφούς δικαιώματος του χρήστη, αναφορικά με το αναρτηθέν από αυτόν υλικό. Η εταιρία διατηρεί το δικαίωμα, εφόσον για οποιονδήποτε λόγο το κρίνει αναγκαίο, να ζητήσει από το χρήστη να επιβεβαιώσει εγγράφως τη μεταβίβαση των εν λόγω δικαιωμάτων. Ο χρήστης δηλώνει και αποδέχεται ανεπιφύλακτα ότι δεν διατηρεί καμία οικονομική ή άλλου είδους αξίωση κατά της εταιρίας ή τρίτων για την καθ’ οιονδήποτε τρόπο περαιτέρω χρήση των αναρτήσεων του στον ιστότοπο.

 

Η εταιρία δηλώνει και δεσμεύεται ότι οι πληροφορίες και τα δεδομένα που θα συλλέγει από τον χρήστη θα χρησιμοποιηθούν μόνο για σκοπούς ενημερωτικούς ή διαφήμισης μέσω της αποστολής ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (Νewsletter), καθώς και για τη καλύτερη διαχείριση και λειτουργία ορισμένων λειτουργιών της Ιστοσελίδας. Ο χρήστης δύναται κατά πάντα χρόνο να διαγραφεί από τους παραλήπτες των ενημερώσεων/ διαφημίσεων, αποστέλλοντας σχετικό αίτημα στην εταιρία, μέσω της αντίστοιχης επιλογής στην ιστοσελίδα. Η εταιρία επίσης δηλώνει και δεσμεύεται ότι: (α) τα προσωπικά δεδομένα του χρήστη θα τηρούνται και θα τυγχάνουν επεξεργασίας μόνο για το διάστημα που απαιτείται για την επίτευξη του σκοπού για τον οποίο συλλέγονται κάθε φορά και θα διαγράφονται άμεσα με την ολοκλήρωση του ως άνω σκοπού (β) δεν θα προβεί στην προς οποιονδήποτε τρίτο και καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση, γνωστοποίηση ή διαβίβαση και ενγένει διάθεση των δεδομένων που θα συλλέγει, χωρίς τη ρητή συγκατάθεση του ίδιου του χρήστη. Εξαίρεση αποτελεί ενδεχόμενη υποχρέωση της εταιρίας για διαβίβαση πληροφοριών και δεδομένων, στο πλαίσιο της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας ή εντολών αρμοδίων Αρχών και Οργάνων της Πολιτείας.

Η Εταιρεία δεσμεύεται να προστατεύει τα προσωπικά δεδομένα που παρέχει ο χρήστης, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 2472/1997, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, και να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ασφαλείας για να ενισχύσει την προστασία των δεδομένων αυτών έναντι απώλειας, κακής χρήσης, μη εξουσιοδοτημένης πρόσβασης, απαγορευμένης διάδοσης ή διαβίβασης, τροποποίησης, αλλοίωσης ή καταστροφής. Ωστόσο, επισημαίνεται ότι το διαδίκτυο είναι μη ασφαλές περιβάλλον και ο χρήστης ρητά αποδέχεται ότι η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη σε περίπτωση απώλειας ή διαρροής στοιχείων, εφόσον δεν αποδειχθεί δόλος της.

 

Ο χρήστης έχει ανά πάντα χρόνο το δικαίωμα να ενημερώνεται για τα δεδομένα που τον αφορούν και να ζητά την τροποποίηση, τη μη χρήση ή τη διαγραφή τους. Ο χρήστης μπορούν να ασκήσει τα δικαιώματα πρόσβασης και αντίρρησης σύμφωνα με τα άρθρα 12 και 13 του Ν. 2472/1997, επικοινωνώντας  στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@globuscontainer.com ή αποστέλλοντας γραπτή αίτηση με συγκεκριμένο αίτημα. Η αίτηση αυτή θα πρέπει να αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του αιτούντος και να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής του χρηματικού ποσού που ορίζεται στις Αποφάσεις της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Η εταιρία θα απαντά εγγράφως στα αιτήματα που θα υποβάλλονται κατά τα ανωτέρω εντός της προβλεπόμενης εκ του νόμου προθεσμίας.

 

Ο χρήστης αποδέχεται ανεπιφύλακτα και δηλώνει ότι η χρήση της ιστοσελίδας γίνεται με αποκλειστικά δική του ευθύνη. Η εταιρία προσφέρει τις υπηρεσίες της ιστοσελίδας και το περιεχόμενο αυτής «ως έχει» και αποκλειστικά για προσωπική χρήση του χρήστη. Δεν παρέχει καμία εγγύηση για την ασφάλεια, το απόρρητο, την τεχνική επάρκεια και αρτιότητα λογισμικού και εξοπλισμού, την αποφυγή κινδύνου επιμόλυνσης από ιούς κάθε είδους την απουσία ελαττωμάτων, λαθών ή ανακριβειών. Ως εκ τούτου και στο μέγιστο βαθμό που το επιτρέπει η ισχύουσα νομοθεσία, η εταιρία δεν φέρει καμία ευθύνη για τα παραπάνω και δεν έχει υποχρέωση αποζημίωσης του χρήστη για ζημία που τυχόν του προκληθεί από τη χρήση της ιστοσελίδας.

 

Οι Όροι Χρήσης, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους διέπεται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις και συνθήκες.

 

Για κάθε διαφορά που ενδέχεται να προκύψει στο πλαίσιο χρήσης της ιστοσελίδας, εφαρμογής των όρων χρήσης και της εν γένει χρήσης του δικτυακού τόπου www.globuscontainer.com, εφόσον δεν επιλυθεί φιλικά, θα υπάγεται στη αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Θεσσαλονίκης.

 

Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ της Εταιρείας και των Χρηστών της Ιστοσελίδας και δεσμεύει μόνο αυτούς. Οι παρόντες Όροι Χρήσης και οποιαδήποτε δικαιώματα που περιέχονται σε αυτούς δε μπορούν σε καμία περίπτωση, εκτός και αν προβλέπεται ρητώς, να αποτελέσουν αντικείμενο μεταβίβασης ή εκχώρησης εκ μέρους των Χρηστών χωρίς την προηγούμενη ρητή συγκατάθεση της Εταιρεία. Εντούτοις, η Εταιρεία δύναται να μεταβιβάσει και να εκχωρήσει τα δικαιώματα της χωρίς καμία περαιτέρω διατύπωση. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή/και να διακόπτει προσωρινά ή/και μόνιμα μέρος ή το σύνολο των υπηρεσιών της Ιστοσελίδας με ή χωρίς προειδοποίηση προς τους Χρήστες. Η Εταιρεία δικαιούται να τροποποιεί οποτεδήποτε μονομερώς και χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους Χρήσης με την υποχρέωση όμως να ενημερώνει το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ωστόσο η συνεχής χρήση της Ιστοσελίδας και μετά από τις ως άνω τροποποιήσεις συνεπάγεται ανεπιφύλακτη αποδοχή των Όρων Χρήσης. Κατά συνέπεια συνιστάται η συχνή επαλήθευση των Όρων Χρήσης. Η ακυρότητα συγκεκριμένου όρου των παρόντων  Όρων Χρήσης δεν θίγει την ισχύ των υπολοίπων όρων, παρά παύει αυτοδικαίως να ισχύει. Μετά τα ως άνω αναλυτικά διατυπωθέντα καθίσταται σαφές ότι όποιος διαφωνεί με τους όρους του παρόντος οφείλει να μη χρησιμοποιεί τις υπηρεσίες του δικτυακού τόπου www.globuscontainer.com