Όταν συνάπτεται σύμβαση για την αγοραπωλησία αγαθών στο διεθνές εμπόριο, τα μέρη έχουν το δικαίωμα να διαπραγματεύονται ελεύθερα τους ειδικούς όρους όσον αφορά την τιμή, την ποσότητα, ιδιότητες, κλπ., καθώς και την μεταφορά, τους κινδύνους και την παράδοση των εμπορευμάτων. Οι επιχειρήσεις που εμπλέκονται στις εξαγωγές, ωστόσο, είναι συχνά αντιμέτωπες με διαφορετικές ερμηνείες των εθνικών εμπορικών πρακτικών. Για να αντισταθμίσουν αστάθμητους παράγοντες και αβεβαιότητες, τα μέρη της σύμβασης μπορούν να χρησιμοποιήσουν τους όρους που είναι γνωστοί ως Incoterms ©, οι οποίοι προσφέρουν μια σειρά από ενιαίους διεθνείς κανόνες κοινής κατανόησης για περισσότερες χώρες.

“Αξία και Ναύλος” σημαίνει ότι ο πωλητής πρέπει να καταβάλλει τα απαραίτητα έξοδα και ναύλο για την μεταφορά των εμπορευμάτων μέχρι το κατονομαζόμενο λιμάνι προορισμού, ο δε κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων και όλα τα ενδεχόμενα πρόσθετα έξοδα που οφείλονται σε γεγονότα που θα επέλθουν μετά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων επί του πλοίου, μεταβιβάζονται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν το εμπόρευμα έχει φορτωθεί στο πλοίο στο λιμάνι φόρτωσης. Η υποχρέωση εκτελωνισμού προς εξαγωγή επιβαρύνει τον πωλητή.

“Αξία, ασφάλεια και Ναύλος” σημαίνει ότι ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές του όρου CFR, αλλά επιπλέον υποχρεούται να προμηθεύσει στον αγοραστή ένα ασφαλιστήριο θαλάσσιας μεταφοράς, προς κάλυψη των κινδύνων του αγοραστή για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο πωλητής συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλλει το ασφάλιστρο, ενώ αρκεί το ασφαλιστήριο να έχει μόνο τις βασικές καλύψεις.

“Μεταφορά πληρωμένη μέχρι…” σημαίνει ότι ο πωλητής πληρώνει το ναύλο μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι τον προορισμό που αναγράφεται. Ο κίνδυνος απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων, καθώς επίσης και όλα τα πρόσθετα έξοδα που οφείλονται σε γεγονότα που επέρχονται μετά το χρόνο παράδοσης των εμπορευμάτων στον μεταφορέα, μετατίθεται από τον πωλητή στον αγοραστή όταν τα εμπορεύματα παραδοθούν στον μεταφορέα που θα εκτελέσει την μεταφορά.

“Μεταφορά και ασφάλεια πληρωμένη μέχρι…” σημαίνει ότι ο πωλητής έχει τις ίδιες υποχρεώσεις με αυτές του όρου CPΤ, αλλά με πρόσθετη υποχρέωση να προμηθεύσει ένα ασφαλιστήριο μεταφοράς στον αγοραστή, προς κάλυψη των κινδύνων του τελευταίου για απώλεια ή ζημία των εμπορευμάτων κατά τη διάρκεια της μεταφοράς. Ο πωλητής συνάπτει τη σύμβαση ασφάλισης και καταβάλλει το ασφάλιστρο, ενώ υποχρέωσή του είναι μόνο να έχει τις βασικές καλύψεις. Ο εκτελωνισμός προς εξαγωγή επιβαρύνει τον πωλητή.

“Παραδοτέο στα σύνορα…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν τα εμπορεύματα έχουν τεθεί στη διάθεση του αγοραστή, εκτελωνισμένα προς εξαγωγή, στο αναφερόμενο σημείο στα σύνορα, πριν το συνοριακό τελωνείο της συνορεύουσας χώρας. Η μεταβίβαση της κυριότητας λαμβάνει χώρα στα σύνορα, ενώ ο αγοραστής φέρει τον κίνδυνο και τα έξοδα της εκφόρτωσης των εμπορευμάτων, του εκτελωνισμού τους και της περαιτέρω μεταφοράς τους.

“Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, στον αναφερόμενο τόπο στη χώρα άφιξης. Ο πωλητής φέρει τους κινδύνους και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού. Μπορούμε να πούμε ότι οι όροι EXW και DDP είναι ακριβώς αντίθετοι ως προς το βάρος των υποχρεώσεων που επιβάλουν στον αγοραστή και πωλητής αντίστοιχα. Ήτοι, ο πιο ευνοϊκός για τον πωλητή όρος είναι ο EXW, για δε τον αγοραστή ο DDP.

“Παραδοτέο, δασμός απλήρωτος…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, στον αναφερόμενο τόπο στη χώρα άφιξης των εμπορευμάτων, ενώ φέρει τον κίνδυνο τα έξοδα μεταφοράς των εμπορευμάτων μέχρι το σημείο αυτό, με την εξαίρεση όμως του κόστους εκτελωνισμού εισαγωγής.

Παραδοτέο εκ της προκυμαίας…” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή επί της προκυμαίας (αποβάθρας), στο αναφερόμενο λιμάνι προορισμού. Ο πωλητής φέρει τον κίνδυνο και τα έξοδα εκτελωνισμού και μεταφοράς μέχρι και αυτό το σημείο.

“Εκ του Εργοταξίου” σημαίνει ότι o πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση, όταν έχει θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή στις εγκαταστάσεις του (π.χ. στο εργοστάσιο, αποθήκη, κλπ), χωρίς να είναι υπεύθυνος για τη φόρτωση των εμπορευμάτων στο όχημα που απέστειλε ο αγοραστής για την φόρτωση. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους που προκύπτουν από την παραλαβή των εμπορευμάτων από τις εγκαταστάσεις του πωλητή μέχρι την άφιξή τους στον τόπο προορισμού. Ο όρος αυτός συνεπάγεται τις ελάχιστες υποχρεώσεις για τον πωλητή.

“Ελεύθερο παράπλευρα στο πλοίο” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του, όταν τα εμπορεύματα έχουν τοποθετηθεί απ’ αυτόν παράπλευρα στο πλοίο, στην αποβάθρα ή στη φορτηγίδα, στο λιμάνι φόρτωσης. Ο αγοραστής στο πλαίσιο αυτού του όρου αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τον κίνδυνο απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων από τη στιγμή της θέσης των εμπορευμάτων παράπλευρα στο πλοίο. Ο όρος FAS επιβαρύνει τον αγοραστή με τον εκτελωνισμό των εμπορευμάτων προς εξαγωγή.

Ο πωλητής μεταφέρει τα αγαθά από την έδρα του, τα καθιστά ελεύθερα προς εξαγωγή και τα τοποθετεί στο λιμάνι δίπλα στο πλοίο, όπου η κατοχή και ο κίνδυνος μεταβαίνουν στον αγοραστή. Εφόσον δεν συμφωνηθεί κάτι διαφορετικό, ο αγοραστής είναι υπεύθυνος για την φόρτωση στο πλοίο, καθώς και για την πληρωμή όλων των εξόδων που αφορούν το πλοίο μέχρι την άφιξή του στον τόπο προορισμού.

“Ελεύθερο επί του πλοίου” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του, όταν τα εμπορεύματα έχουν φορτωθεί πάνω στο πλοίο στο λιμάνι φόρτωσης. Ο αγοραστής αναλαμβάνει όλα τα έξοδα και τους κινδύνους απώλειας ή ζημίας των εμπορευμάτων από το σημείο αυτό και μετά. Ο όρος FOB επιβάλλει στον πωλητή την υποχρέωση να εκτελωνίσει τα εμπορεύματα προς εξαγωγή.

“Παραδοτέο, δασμός πληρωμένος” σημαίνει ότι ο πωλητής εκπληρώνει την υποχρέωση του για παράδοση όταν θέσει τα εμπορεύματα στη διάθεση του αγοραστή, στον αναφερόμενο τόπο στη χώρα άφιξης. Ο πωλητής φέρει τους κινδύνους και τα έξοδα συμπεριλαμβανομένου του εκτελωνισμού. Μπορούμε να πούμε ότι οι όροι EXW και DDP είναι ακριβώς αντίθετοι ως προς το βάρος των υποχρεώσεων που επιβάλουν στον αγοραστή και πωλητής αντίστοιχα. Ήτοι, ο πιο ευνοϊκός για τον πωλητή όρος είναι ο EXW, για δε τον αγοραστή ο DDP.